Föreningen bildad den 2 november 2011
§ 1 Föreningens firma
KONSTFORUM i Kävlinge
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att utveckla konst och konsthantverk i
Kävlingebygden genom gemensam lokal och samarbete med utställningar.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arbeta upp och hyra
lokal som passar för verksamheten samt därefter organisera arbetet för
de fria konsterna och konst-hantverken..
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Kävlinge kommun, Skåne län.
§ 4 Medlemsskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning.
Ansökan skall formellt godkännas av styrelsen (digitalt).
$ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
Medlemsavgiften skall vara betald senast 1/3 innevarande år.
$ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 4 – 6 övriga ledamöter jämte 2 – 4
suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör
och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder
suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennes ställe för tiden tom nästa årsmöte.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlägger
dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte
annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade
beslut, handlägga föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt upprätta årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner behov eller om
minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden
biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och en
styrelseledamot i förening. Kassaärenden handläggs av ordföranden
och kassören var för sig..
§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska
överlämnas till föreningens revisorer senast den sista januari kommande
verksamhetsår.
§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd
revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna ska senast dagen före
årsmötet lämna sin revisionsberättelse.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls
årligen före den 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före
ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1. Val av
ordförande och sekreterare för mötet. 2. Fastställande av röstlängd för
mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet
har
utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. a) Styrelsens
verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för samma tid. 7.
Revisionsberättelsen 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställa ev.
verksamhetsplan och behandling av budget. 11. Val av ordförande i
föreningen för en tid av 2 år. 12. Val av övriga styrelseledamöter samt
suppleanter för en tid av 1-2 år 13. Val av revisor samt suppleant. 14.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15. Val av
valberedning, bestående av 2 medlemmar, Valberedningen skall framlägga
förslag på ledamöter i styrelsen, revisorer och revisorssuppleant för det
kommande verksamhetsåret.
Förslaget skall vara inlämnat till styrelsen tre v. före årsmötet. 16. Övriga
frågor.
$ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är
nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta
genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå vilket
ärende som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
$ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst.
§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter
omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten
omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid
val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte
delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det
antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av
medlem eller styrelsen.
$ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har
försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av
de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om
uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom
viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen
för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar
efter beslutet.
§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet lämnade röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar
realiseras och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna Är
föreningen registrerad på Skatteverket skall dessa informeras medelst sista
årsmötesprotokollet.
Stadgarna reviderade:
2013-03-04 revid. 2022-03 17

Hämta stadgarna i pdf format

http://konstforumkavlinge.se/wp-content/uploads/2022/05/Stadgar.pdf

* För att läsa filer i pdf format krävs ett externt program
* Filen öppnas i separat fönster